Dönemsel Çağrılar

TÜBİTAK ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi

 • Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

 • Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

Proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın;

 • Küçük Ölçekli projeler için 750.000 TL,

 • Orta Ölçekli projeler için 1.500.000 TL (750.001-1.500.000),

 • Büyük Ölçekli projeler için ise 3.750.000 TL (1.500.001-3.750.000)’dir.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

TÜBİTAK ARDEB 1004 Mükemmeliyet Merkezi Programı

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir. TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve TÜBİTAK'a bağlı Merkez ve Enstitüler APYÖK olarak yapabilir. Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur. Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

Araştırma Programı Süresi

Süre en fazla 48 ay olabilir.

Araştırma Programı Destek Bütçesi Kapsamı

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1004-mukemmeliyet-merkezi-destek-programi

 

TÜBİTAK ARDEB 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Program ile; Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak  ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Kamu kurumlarının Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını giderme öncelikli hedefi yanında;

 • kamu, özel kuruluş ve üniversite işbirliği teşvik edilmekte,

 • üniversitelerde yapılan temel ve uygulamalı araştırmaların sonuçları ürün geliştirmede kullanılarak, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimi hedeflenmekte,

 • ülkemizdeki Ar-Ge personeli istihdamına katkı sağlanmaktadır.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

 

TÜBİTAK TEYDEB ​1501  Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1501-tubitak-sanayi-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Sağlanan destek, hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz.  İkisi ortaklı olmak kaydıyla firmanın ilk 5 projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. 

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1507-tubitak-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-pteknoloji-odakli

 

TÜBİTAK TEYDEB 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Çağrıya KOBİ veya Büyük Ölçekli bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluşun ortak başvuru yapması ve Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması şartı bulunmaktadır. Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile Müşteri Kuruluş arasında yürütülecektir. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinin Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsaması gerekmektedir ve pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi son derece önem taşımaktadır. Tedarikçi Kuruluşun, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirmesi, Müşteri Kuruluşun projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip etmesi beklenmektedir.

Proje bütçesi: en fazla 7.500.000 TL olacaktır.

Proje süresi: en fazla 24 aydır.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı

Bu destek modeli ile yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyumlar oluşturarak çözümler üretmeleri hedeflenmiştir.

Çağrıya, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük Ölçekli) ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş (en az bir KOBİ ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ortak başvuru yapabilecektir.

Azami destek süresi 24 aydır. Destek üst limiti çağrıda belirtilir.

İlgili link: https:https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1711-yapay-zeka-ekosistem-cagrisi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı

Bu çağrı KOBİ’lerin Yeşil Dönüşüm mevzuatlarına uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin %90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üstü limiti 210.000 TL’dir.   

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1831-yesil-inovasyon-teknoloji-mentorluk-cagrisi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1832  Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.

Destek süresi en fazla 24 ay, Proje bütçesi üst limiti;

 • Mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL,

 • Orta ölçekli firmalar için 12.000.000 TL,

 • Büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’dir.

Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1832-sanayide-yesil-donusum-cagrisi

 

TÜBİTAK TEYDEB 1832 SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Bu çağrı kapsamında, özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, ülkemizin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları desteklenecektir. Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecektir.

Program süresi 36 ay olup, platform başına program önerisi için üst limit 300.000.000 TL’dir. Platformda yer alacak olan özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları %100 hibe olarak destek alabileceklerdir. Platformda yer alacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ’ler için 15 milyon TL, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon TL, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon TL’dir. 

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1833-sayem-yesil-donusum-cagrisi

 

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM 4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi amaçlar. TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bilim merkezlerinin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı başlatılmıştır.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4003-bilim-merkezi-kurulmasi-destek-programi

 

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülen bilim ve toplum destekleme programları ile okul öncesi dönemi çocuklarından lisans öğrencilerine, öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir.

2023 yılı çağrı dönemi kapsamında önemli birtakım yenilikler, iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları:

 • 4004 Programı kapsamında mevcut çağrı alanlarına ilave olarak “Tematik Çağrı Alanları” eklenmesi

 • Destek miktarları ve kapsamında güncellemeler yapılması

 • Görev alma kotalarında düzenlemeler yapılması

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

 

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

4005 Programı ile öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması amaçlamaktadır.

2023 yılı çağrı dönemi kapsamında önemli birtakım yenilikler, iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları:

 • Destek miktarları ve kapsamında güncellemeler yapılması

 • Görev alma kotalarında düzenlemeler yapılması

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4005-yenilikci-egitim-uygulamalari

 

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM 4007  Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

İlgili link: https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4007-bilim-senlikleri-destekleme-programi

 

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM  4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı, çağrı kapsamındaki konulara yönelik özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluşturmayı, bu bireylere, eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.

İlgili link:https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4008-ozel-gereksinimli-bireylere-yonelik-kapsayici-toplum-uygulamalari

 

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,
a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

İlgili link: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

 

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Kapsamı: Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

İlgili link: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

 

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

 • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,

 • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

İlgili link: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknolojik-urun-yatirim-teknoyatirim-destek-programi

 

BEBKA Açık Destek Programları

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır.

Bölgedeki kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 4.000.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında;

 • Yenilik ve Verimlilik

 • Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi

 • Kırsal Kalkınma

 • Yerel Kalkınma Fırsatları

alanlarında öncelikler belirlenmiştir.

Teknik destek programında faaliyet başına 300.000 TL’ye kadar %100 oranında destek sağlanacaktır. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

İlgili link: https://bebka.org.tr/2024-yili-teknik-destek-programi/